ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ

ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Միացման հրապարակային  պայմանագիր

Ներածություն

Սույն կայքը պատրաստված և նեկայացված է  «ՈՒԹ ՅՈԹ ՅՈԹ ՈՒԹ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ» ՍՊԸ կողմից, որն առաջարկում է տեղեկատվական, թվային և էլեկտրոնային մարքեթինգի ծառայություններ համացանցում ՝ հետագայում «Սեփականատեր»։ Օգտագործելով այս կայքը, Դուք տալիս եք Ձեր համաձայնությունը կայքի քաղաքականությանը, որոնք պարբերաբար կարող են փոփոխվել և լրացվել։  

ՏՎԱՅԼՆԵՐԻ ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Ընկերությունը, որպես www.yell.am կայքի սեփականատեր և որպես իր մտավոր գործունեության արդյունքների կամ քաղաքացիական շրջանառության մասնակիցների, ապրանքների և ծառայությունների անհատականացման միջոցների (այսուհետ` անհատականացման միջոցներ) նկատմամբ գույքային իրավունքների տիրապետող, ինչպես նաև մտավոր սեփականության այդ օբյեկտն իր հայեցողությամբ ցանկացած ձևով և եղանակով օրինաչափ օգտագործելու բացառիկ իրավատեր, իր գործունեության ընթացքում որևէ այլ կազմակերպության, թույլ չի տալիս (արգելում է) օգտագործել իր սեփականությունը հանդիսացող կայքը և տվյալների բազան:

Զգուշացնում ենք.

Սույն պահանջի խախտումը քրեորեն հետապնդելի արարք է և այն կատարողը կարող է կրել քրեական պատասխանատվություն։

ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԳՐՈՒՄ, ՄՇԱԿՈՒՄ

  1. Տվյալների մուտքագրումը, մշակումը, տարածումը կատարվում է Սեփականատիրոջ կողմից՝ տարբեր աղբյուրներից կամ  կայքից՝ առցանց գրանցման միջոցով։ 
  2. Տվյալները հնարավորության սահմաններում ճշտվում են Սեփականատիրոջ կողմից՝ պարբերաբար ուղարկվում են էլ․ նամակներ, կատարվում են զանգեր և այլն։ 
  3. Սեփականատերը պատասխանատվություն չի կրում տվյալների ճշտության համար։
  4. Սեփականատերը հայտաբերված սխալները վերացնում է ողջամիտ ժամկետներում։ 

ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՈՒՄ

  1. www.yell.am կայքը համարվում է կորպորատիվ կայք և հետապնդում է շահույթ։ 
  2. Կազմակերպության առաքելությունն է համագործակցող կազմակերպությունների վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրում։ 
  3. Ծառայությունները մասնակի մատուցվում են անվճար։ 
  4. Կայքի հնարավորություններից ամբողջությամբ կամ մասնակի օգտվելու համար անհրաժեշտ է համագործակցել փաթեթներից  որևէ մեկով։ 

ԿԱՐԾԻՔՆԵՐ

Կայքում առկա է կազմակերպության վերաբերյալ կարծիքներ, մեկնաբանություններ թողնելու և գնահատելու հնարավորություն։
Սույն իրավունքը ամրագրված է ՀՀ Սահմանադրության Հոդված 27-ում։ 
Մեջբերում․ "ՀՈԴՎԱԾ 27. Յուրաքանչյուր ոք ունի իր կարծիքն ազատորեն արտահայտելու իրավունք: Արգելվում է մարդուն հարկադրել հրաժարվելու իր կարծիքից կամ փոխելու այն: Յուրաքանչյուր ոք ունի խոսքի ազատության իրավունք` ներառյալ տեղեկություններ և գաղափարներ փնտրելու, ստանալու, տարածելու ազատությունը, տեղեկատվության ցանկացած միջոցով` անկախ պետական սահմաններից: "
Կազմակերպությունները իրավունք չունեն պահանջելու կայքի "Սեփականատետերից" հեռացնել կամ խմբագրել այդ կարծիքները։ "Սեփականատիրոջ"  կողմից տրվել է հնարավորություն պատասխանելու և աշխատելու այդ կարծիքնեերի հետ։ 

www.yell.am կայքը համարվում է գլխավոր կայք՝ հետագայում «կայք»։ Դրան կցված մյուս կայքերը՝ www.8778.am,  ինչպես նաև համագործակցության արդյունքում տարբեր կազմակերպությունների կայքեր, համարվում են երկրորդական կայքեր՝ հետագայում «երկրորդական կայքեր», որոնք գործում են կայքի ներսում կամ վերահղված են կայքին կամ համագործակցող ընկերությունների կայքերին։ Կայքը  պարունակում է տեղեկատվություն, տեքստ, պատկերներ, նախագծային աշխատանքներ, գրաֆիկա, ձայնային և վիդեո ձայնագրություններ,  և այլ նյութեր և արտադրանք, ներառյալ մտավոր սեփականության իրավունքի օբյեկտներ՝ ապրանքանիշ և այլն, որոնք պատկանում են սեփականատիրոջը կամ տրվել են նրան, երրորդ անձանց կողմից օգտագործման և տարածման համար, այդ թվում նյութեր և աշխատանքներ՝ պաշտպանված հեղինակային իրավունքով, գրանցված ապրանքային և սպասարկման նշաններ և այլ մտավոր սեփականության օբյեկտներ։ Նյութերը, ներառյալ  ցանկացած տեղեկատվություն, որոնք  տեղադրված են www.yell.am  -  ում, այդ թվում՝  ներառյալ կարծիքներ, մեկնաբանություններ,  լուսանկարներ և ցանկացած այլ պարունակություն, որոնք թողնվել են կայքի այցելուների կողմից, նախատեսված են մասնավոր նպատակներով դիտարկման համար:

Սահմանադրության 42-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն` մամուլի, ռադիոյի, հեռուստատեսության և տեղեկատվական այլ միջոցների ազատությունը երաշխավորվում է: 

Կայքում տեղ գտած կարծիքներ բաժնում  սահմանադրության 42-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` յուրաքանչյուր ոք ունի իր կարծիքն ազատ արտահայտելու իրավունք: Այս իրավունքը ներառում է սեփական կարծիք ունենալու, ինչպես նաև առանց պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջամտության և անկախ պետական սահմաններից` տեղեկատվության որևէ միջոցով տեղեկություններ ու գաղափարներ փնտրելու, ստանալու և տարածելու ազատությունը: 

Կայքում կարծիք թողնելու համար անհրաժեշտ  է նույնականացվել։ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Կայքի սեփականտերը պատասխանատվություն չի կրում օգտատերերի կողմից կատարված հրապարակումների բովանդակության, հեղինակային իրավունքի, գովազդի թույլտվության, արտոնագրերի, նյութերի, նկարների, վիդեոների և այլ ինֆորմացիոն տվյալների համար։ Հրապարակվող ինֆորմացիայի պատասխանատվությունը կրում է միայն օգտատերը։ 

Կազմակերպությունները պարտավոր են պահպանել այլ կազմակերպությունների հեղինակային իրավունքը։ 
Այլ կազմակերպությունների հեղինակային իրավունքը խախտած կազմակերպությունների տվյալները կհեռացվեն համակարգից՝ դրանք հայտաբերելուց հետո։ 

ԻՆՖՈՐՄԱՑԻԱՅԻ ՀԱՎԱՔԱԳՐՈՒՄ 

ԶԱՆԳԵՐԻ ՁԱՅՆԱԳՐՈՒՄ

Կազմակերպության բոլոր մուտքային և ելքային զանգերը կարող են ձայնագրվել։  Հեռախոսային խոսակցության ձայնագրումը կամ դրա բովանդակության այլ ձևով ամրագրումը իրականացվում են ծառայությունների բարելավման ինչպես նաև սեփականատիրոջ իրավունքների պաշտպանման նպատակով։ 
Կազմակերպությունների տվյալների ճշտման, մուտքագրման ձայնագրությունները պահպանվում են խախտված հեղանիկային իրավունքի պարզաբանումների ժամանակ և հարցման դեպքում կարող են տրամադրվել ՀՀ համապատասխան պետական մարմիններին։ 

Ձայնագրությունները պահպանվում են համապատասխան կրիչների վրա հնարավորինս երկար ժամկետներով։ 

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՆՔՈՒՄ 

Համաձայն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի հոդված 450-ի  

1. Պայմանագիրը կարող է կնքվել գործարքները կնքելու համար նախատեսված ցանկացած ձևով, եթե տվյալ տեսակի պայմանագիր կնքելու համար օրենքով որոշակի ձև սահմանված չէ:

2. Եթե կողմերը պայմանավորվել են պայմանագիրը կնքել որոշակի ձևով, ապա այն կնքված է համարվում դրան պայմանավորված ձև տալուց հետո, թեկուզև պայմանագրի տվյալ տեսակի համար այդ ձևը օրենքով չի պահանջվում:

3. Պայմանագիրը գրավոր ձևով կարող է կնքվել կողմերի ստորագրությամբ մեկ փաստաթուղթ կազմելու, ինչպես նաև փոստային, հեռագրային, հեռատիպային, հեռախոսային, էլեկտրոնային հաղորդակցության կամ կապի այլ միջոցներով տեղեկություն կամ հաղորդագրություն (փաստաթուղթ) փոխանակելու միջոցով, որոնք հնարավորություն են տալիս հաստատելու դրա իսկությունը և ճշգրիտ որոշելու, որ այն ելնում է պայմանագրի կողմից: Էլեկտրոնային հաղորդակցությունն ապահովող կապի միջոցով պայմանագիր կնքելիս, եթե օրենքով նման պայմանագրի ձևի վերաբերյալ այլ պահանջ սահմանված չէ, էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ չպաշտպանված էլեկտրոնային փաստաթուղթն ունի նույն իրավական նշանակությունը, ինչ անձի կողմից ձեռագիր ստորագրված փաստաթուղթը: